తడియారిన నా కన్నుల సాక్షిగా.

ఎవరెవరో ఎదురుపడతారు
మరెవరో పలకరిస్తారు

నువ్వు రావని తెలుసు
ఇక్కడ లేవని తెలుసు

కంటికి ఆనవు .. మదిని తాకవు
అయినా  తెలిసి తెలిసి
అందరిలో నిన్ను వెతుకుతా

అలసిపోతానేమో .అణగారిపోతానేమో
ఆక్రందనలు చేస్తానేమో ...
అయితేనెం....
ఓడిపోయానని ఒప్పుకోలేను
నిన్ను వదిలి నేను తప్పుకోలేను

నీవున్న తావుకు నిదురనై వస్తా
ఆకాశపు రెక్కల పక్షినై
నీ కలలో విహరిస్తా....
ముడుచుకున్న నత్తగుల్లవోలె 
నీలోలోపల దాగిపోతా...

నిజంగా నిజం చెబుతున్నా
తడియారిన నా కన్నుల సాక్షిగా...
 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!