మనసున నల్లని మేఘం ఎక్కడిదో

నీ మాటలు వినిపించని ప్రతిసారి
నా మనసు నాపై తిరగబడుతుంది
మంత్రమో తంత్రమో నేర్చుకుని రమ్మంటుంది
నా నుండి విడవడకుండా నిన్ను కట్టి వేయమంటుంది

మృదుత్వపు భావాలన్ని పక్కకు పెట్టమంటుంది
కర్కశత్వాన్ని మరి కొంత అరువు తెచ్చుకోమంటుంది

అమృత భాండాల సంగతి మరిచిపొమ్మంటుంది
కాలకూట విషం మేదో అందుకొని రమ్మంటుంది

కఠినురాలినై .. క్రూరు రాలినై
మాయా ముసుగు ధరించి
నిన్ను శిక్షించ మంటుంది

ఆకాశమంత ప్రేమించానన్న మనసుకి
యీ నల్లని మేఘం ఎక్కడిదో


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!