ప్రేమ తత్వపు-మానస సరోవరం

నీళ్లన్నీ ఒక్కలాగే ఉన్నాయి
అచ్చం మనుషుల్లా....

సముద్రపు లోలోతు నీళ్లను
నది పైపై నీళ్లను చూసి ..

చివరాఖరికి
మా ఇంటి బిందెలోని నీళ్ళు
అన్నిటికంటే ఉత్తమం అనుకున్నాను

ఒకానొక సమయాన
అతను వచ్చాడు
దోసెడు నీళ్లు ఇస్తూ
మానస సరోవరం అని అన్నాడు....

బహుశా
అతను నాకై దిగివచ్చిన
బహుదేశాల రాజు కాబోలు..
ప్రేమ తత్వపు సోయగాల
అమృతాన్ని అందించాడు...

ఓహ్ ...అద్భుతమే
చుట్టు ఉన్న మాసిన తెరల
కుప్ప మాయమయ్యింది....
కొత్త అడుగుల ఆనవాళ్లు
అతనికై ఒడిసి పట్టాను..

ఇప్పుడు
సముద్రపు నీళ్లు కూడా తీయగా
కనిపించిన మనిషి అద్భుతంగా
అన్నీ అరుదైన అపురూపాలే...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!