నా మనసుకు జ్వరం వచ్చింది

అతను పలకరించి వెళ్ళాడు
నా మనసుకు జ్వరం వచ్చింది
అతను పూర్తిగా తనకే కావాలంది

అప్పుడప్పుడు విచక్షణా జ్ఞానాన్ని
ఎక్కడో పారవేసుకొస్తుంది....

హక్కులు ఆశలు అవకాశాలు
కుప్పగా పోసి తగలేయాలని
మంకు పట్టు పట్టింది..

అలవి కానంత ప్రేమించానని
అతన్ని బంధించాలని
కరవాలమే తీసింది..

అంతలో
అతనిలోని మృదుత్వం గుర్తుకొచ్చి 
మనసు బెంగటిల్లి ఏడ్చింది
మనసంతా దుఃఖ భారం

అయినా
అతని మోహపు పరవశం
వదిలి వెళ్లనేలేదు..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!