అతనితో దాగుడుమూతలు

నేను వెళ్లే దారిలో ఎదురు కారాదని
మరో దారిని ఎన్నుకున్న ....

కొండలు గుట్టలు...నదులు సరస్సులు
వింతలు విచిత్రాలు ..అగమ్యమైన గోచరమైన
వింత మలుపుల రహదారి...

ఇది కదా నా చోటు
ఇక్కడ కదా చిక్కుబడి పోవాల్సింది..

ఇప్పుడు
అతనితో దాగుడుమూతలు ఆట
మరింత కష్టతరమైంది...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!