యు - టర్న్

నేను .. నీకోసం
ఆనవాలు వెతుకుతూ
బయలుదేరా....

పయనించే దారులు వేరేమో
ఎదురుపడనే లేదు..

చీకటి చిక్కబడుతుంది
కాలం తరిగిపోతుంది

ఇక
'యు: టర్న్ తీసుకోవాలి
ఎదురైతే బాగుండు


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!