అన్ని సిద్ధం చేయబడ్డాయి ..

అన్ని సిద్ధం చేయబడ్డాయి ..

నాకై సమకూర్చుకోవడానికి జీవితకాలం పట్టిందని
అతన్ని ఆక్షేపిస్తూ..నన్ను నేను నిందించుకునే వేళ  .

ముందుగానే నాకోసం
అన్నీ సిద్ధం చేయబడి ఉన్నాయని
అతను ఆన్నప్పుడు... ఉలిక్కిపడి

అందుకున్న వాటిని తిరిగిచూసా
ఎన్నో మాటలు కొన్ని మూటలు
కొన్ని బంధుత్వాలు మరిన్ని బంధాలు
ఎన్నో అసూయ ద్వేషాలు
ఎన్నో ఎన్నెన్నో...అన్ని నా కోసం
సిద్ధం చేయబడినవే కాబోలు....

అనుమానం తీరక...
అందుకోవాల్సిన వాటి వైపు చూపుసారించ
నిజమే.. అన్నీ సిద్ధం చేయబడి ఉన్నాయి

అందులో ఒకటి
నాకై భూమి అట్టడుగున
ఓ సమాధి నిర్మింపబడి ఉంది
నిజాన్ని నిర్ధారిస్తూ....
 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!