తథాగతుని నీడగా

తథాగతుని అడుగుల వెంట అడుగు వేస్తూ..
నాది అనుకున్న ఇల్లును వదిలేసి
నాది కాదనుకుంటూ ఊరిని వదిలేసి
నాలో సగం అనుకున్నా అతనిని వదిలేసి

తథాగతుని నీడగా మారిపోతున్నా ..
అతనిపై ప్రేమతో ... కాదేమో
అతను అందుకున్న వేదనలోని
లోతులను తెలుసుకోవాలని కాబోలు

నేను అన్ని వదిలేసుకుని
వెళ్తున్నాను అనుకున్నా...
కానీ  ఓ యశోధర...
రాహులు ఎవరెవరో
నా ఒంటరి ప్రయాణానికి అడ్డుగోడలై
నిలుచున్నారు.. నన్ను నిలేశారు

ఇప్పుడు
ఇది బుద్ధుని కథ  కాదేమో..
ఓ మనసు వ్యథ ప్రవాహం
నను చేరింది కాబోలు...

అయినా
ఏం చేయను ...
తథాగతుని అడుగుల వెంట
అడుగు వేస్తూనే ఉన్నా...

నా దగ్గర ప్రేమించే మనసు
కొంచెం కొదవబడింది
వేదన భరించి సాధించిన ప్రేమామృతం
అతని నుండి కొంచెం దొంగిలించాలని ఉంది


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!