నేను లేనే .. నీ ప్రక్కన

ఈరోజు
హఠాత్తుగా నిన్ను కలసి
నువ్వేనా నన్ను తలచి పిలుస్తున్నది
అని అడగాలి అనుకున్న..

నీ కన్నులు పలికే సమాధానం చూసి
నిన్ను నా అనురాగపు కౌగిలిలో
బంధించాలని  అనుకున్న

కానీ
నువ్వు నా మనసు లోలోపల
గడియ బిగించుకు కూర్చున్నావు
నీ కలల లోగిలిలో నన్ను వదిలేసి

ప్రతిరోజు లాగే ఈరోజు..
నేను లేనే ..  నీ ప్రక్కన
నువ్వే అంతటా కనిపిస్తున్నావు

ఎందుకు
నేను బంధింపబడిన చోటును దాచేస్తావు
నన్ను అలా పెంకిదానిగా ముద్రవేస్తావ్


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!