వేదన అడుగులో

నేను ప్రేమించి  బంధింపబడ్డానో
ఒకేనీడగా బంధించబడిన
అలుపెరగని మోహమో....
ఇదమిత్థంగా తేల్చుకోలేక

అతన్ని నా బందీగా చేయలేక
అతని రాక కలనైన ఒప్పుకోలేక
మనసు తల్లడిల్లు సమయాన...

అపుడు...
తథాగతుని  రూపం కదలాడింది
అందరిని వదులుకునే సమయాన 
అందుకున్న అతని వేదన..
అణువణువు చవిచూడాలనుకున్నా..

మనసుని దుఃఖపు సముద్రంలో
పొడిపొడిగా రాల్చాలని ..
ప్రాణాన్ని వేలముక్కలుగా చేసి
సీసపు రజనుతో అద్దాలని ..

వేదన విసిగి వేసారి మరణించే వరకు
నాలో ప్రేమించే గుణం మరింత పదునెక్కేవరకు ..
పదే పదే వేదనను రగిలించాలని ఉంది
తథాగతుని అడుగులో అడుగు కలపాలని ఉంది

ఏది ఏమైనా
యే అడుగు వేసిన
అతని కోసం .. నా అతని కోసమే....❤️


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!