నా నువ్వే కదూ

ఎప్పుడో ఊహలు జాడ
తెలియని కాలంలో
కలలన్నీ నిజమని నమ్మేవేళ
నా నుంచి తప్పిపోయింది
నువ్వే కదూ..

నాకు తెలియని ఊరిలో
నేను కనబడని చోట
నా రూపుకు రంగులద్దిన చోటు
నీదే కదూ....

రూపు రూపుకు ఒక పేరు పెట్టి
నేనెవరో  తెలియదన్నది
వేళ కాని వేళ నాకెదురయింది
నువ్వే కదూ..

నా నుంచి విడివడిన
నీవు .. నీవు
నా నువ్వే కదూ...❤️


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!