కడలి అంచున నా సామ్రాజ్యం

సత్య ప్రమాణముగా చేతిలో ఒదిగిన జీవితంలా కడలి అంచున నా సామ్రాజ్యం నిర్మించబడింది... రోజు ఆత్మీయంగా అలలు పలకరించి పోతాయి ఎపుడు... తన సామ్రాజ్యవిస్తీకరణ చేయబడుతుందో ఇంకా నిర్ణయింపబడలేదు... అప్పటివరకు నేను తను ప్రాణ స్నేహితులమే ..

Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!