ఓయ్ ..నేను గుర్తున్నానా

ఓయ్
నేను గుర్తున్నానా..
....,...

అయ్యో నా మనసు ఎంత
నిర్దయగా అడుగుతుంది నిన్ను...

"నీలోని కొంత " నా దగ్గర ఉందని
పదే పదే చెబుతూ..

"నీలోని నేను 'అని
కరాఖండిగా చెబుతూ

నేను.. ఎలా
మాట తూలాను...

సున్నితత్వం నీకు ఆనడంలేదని
కఠినత్వం అరువు తెచ్చుకున్నానా..

కాదేమో
నాలోని మృదుత్వమంత
నీ రాగాలాపనలో
కరిగిపోయిందేమో....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!