వేకువ నక్షత్రపు సాక్షిగా

అతని చిరునవ్వులో
వేకువ నక్షత్రపు సాక్షిగా
నీలాకాశపు నిండుగా
ఎంతటి అనురాగం...

అందుకే కాబోలు..

అతని వేకువ నిదురలో 
తొలి స్వప్నమవ్వాలని

అతని పెదవి దాటని పాటలో
రాగాలాపనవ్వాలని

అతను చిరుగాలై తాకితే
జడివానలా చుట్టేయాలని

అతని అడుగులో అడుగు నేనంటూ
అతని నీడలో ఒదిగిపోయానంటూ
అనంత ప్రేమ గీతాలు 
ఆలపించాలని

నాకు నేను మిగలని
'అతను' అవ్వాలని
మది నిండుగా ఆకాశమంత ఆశ.....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!