మౌనానికి అర్థం వెతకాలని లేదు

ఎందుకో మరి....

మౌనానికి అర్థం వెతకాలని లేదు
నీవు వెళ్ళిన దూరాన్ని కొలత వేయాలని లేదు
నీ చూపుల్లో బందీగా నిలవాలని లేదు

నాలోని నన్ను.. నిన్ను
పెనవేసిన గిజిగాడిగూడు గురించి
ఎవరికి చెప్పాలని లేదు...

అర్థరహితంగా
నా మనసులోని భావం
గజిబిజిగా పరుగులెడుతోంది

నేను చేసే ప్రతి పని
నిను బందీగా మారుస్తుందని
నా మది మరీ.. మరీ పోరు పెడుతోంది

అయినా... ఏమీ చేయనోయ్
వెనుతిరిగి వెళ్లడానికి
నేను వచ్చిన దారి ఆనవాలు
ఎపుడో చెరిగిపోయింది.....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!