కొత్త దుప్పటి..

ఎంత కాలం నుండో ఎదురుచూస్తోంది
తన రంగులతో ఆకట్టుకోవాలని
ఆమె మల్లెపూలను ఆఘ్రాణించాలని

ఆరోజు రానే వచ్చింది
కొత్తదుప్పటి మెత్తగా పరవబడింది

బుడిబుడి నడకల చిన్నారి
పాదముద్రలు ...
తనపై ఆమె వేసిన పాలబువ్వ
చినుకులు చూసుకొని
కాస్త దిగులు చెందింది...

ఆమె మల్లెపూల గుబాళింపు
గుర్తుకొచ్చి అన్నీ మర్చిపోయింది

అనుకోకుండా సాయంత్రం
టీ కప్పు ఒలికి
నదిని మరిపించింది..

ఆమె తలపుల మల్లెలను హత్తుకోకుండానే
తన ఎదురుచూపులను అక్కడే వదిలి
వాషింగ్ మిషన్ లో  చేరిపోయింది....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!