నీకు తెలుసు కదోయ్... కథలోని సత్యం...

నా మనసు  మెచ్చిన అతను
ఒడిసిపట్టలేని సముద్రంలా
ఎప్పటికీ అద్భుతంమే కదా!!

పదేపదే  ప్రేమించానని అనని అతని మౌనం
మోహపు రాగాల మాటలు చెబుతోంది...
అది అనంత ప్రవాహం కదా!!

అతను కనిపిస్తే నా ప్రపంచం అతనిచేతుల్లో ఒదిగిపోవడం
అతని ఒక్క మాట వేల వేల మాటలై అల్లుకుపోవడం
పరిహాసం కాదు.. నిత్య నిజమే కదా!!

మంచు కొండలు..పచ్చిక బయళ్లు
రంగుల ఆకాశం...మెరిసేతారలు

అక్కడో వేణుగానం ...ఇక్కడో మధుర భావం
అన్ని అతనితో మొదలై....
అతని చుట్టూ అల్లుకుంటాయి..

అతనిలోని కొంత భాగం
ఎప్పుడూ నా చెంతే ఉండిపోతుంది
ఎంత బాగుందో ..అతన్ని ఎంతైనా ప్రేమించవచ్చు

అతను ఒక మనసు రాగం
అతను ఓ జ్ఞాపకాలు సుగంధం
హృదయ సామ్రాజ్యపు రాజావారు

అబద్ధం చెప్పడంలేదోయ్..
నీకు తెలుసు కదోయ్...
కథలోని సత్యం.....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!