గుర్తొచ్చావని

అతనన్నాడు గుర్తొచ్చావని
నేను మాటలు పొడిగించలేదు
గుర్తు రావడానికి కారణాలు ఎన్నో...

గుర్తులు చెరిగిపోవడమే.
విడిపోవడానికి కారణమైతే

అయినా  విడిపోయి
గుర్తుకు మెరుగు పెడుతూనే ఉంటారెందుకో
మనిషికి మనసుకు సయోధ్య కుదరదందుకే....

మనసు ఒడిపోతూ....మనిషి గెలుస్తూ
తూకం సరిపోవడం లేదు ఎందుకో....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!