నా నిదురలోని మెలకువే కదా..

నువ్వు నాకు ఎంత తెలుసు అని
అతన్ని పదేపదే విసిగిస్తాను..
అతని జవాబు చెప్పి చెప్పక ముందే
నాకు తెలిసినంత చాలని వారిస్తాను...

అతనో పూల పరిమళం
అరుదైన కలల చిత్రం ....
అతను నా నీడ సవ్వడి
ఓ మోహపు రాగం ...

అయితేనేం...
అతను నా బందీ అన్న ఊహ మెదలగానే
అతని స్వేచ్ఛకై మది తిరుగుబాటు చేస్తుంది

ఇంకేముంది.....
నాలోని అతనితో
పదేపదే వాదిస్తాను..
నన్ను వదిలివెళ్ళమని
శోకదేవతనై వేదిస్తాను..

ఇంతకూ..
ఎవరితను
నా నిదురలోని
మెలకువే కదా....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!