మోహపు రంగుల నక్షత్రం

నిదురించిన రాతిరిన
అలిగిడి చేయని మదిని
చూసి  అంత అలజడి...ఎందుకోయ్..

నాకు తెలుసు
నాటి రాతిరి ముంగురులు
సవరించిన అలికిడి నీదేనని...

అయినా
ప్రేమించానని పదేపదే చెప్పని
నీవు  నాకెందుకో
అద్భుతమైన నిధివోయి..

అంటిపెట్టుకొని విసిగించ
మనసు రాదోయి...

అందుకే కాబోలు..
ఇంటిపట్టున నీవున్నప్పుడు
వీధి వాకిట వాననవుతా..

మండుటెండన నడిచినప్పుడు
చిరుగాలినై చేరువవుతా..

అలికిడి చేయక
ఆకాశాన నక్షత్రానై
దడి కడతా...

ఏదేమైనా
అవునన్నా కాదన్నా
నీవు నా మోహపు రంగుల నక్షత్రం..
 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!