కలలోకి ఆహ్వానం

అతను  కలలోకి ఆహ్వానం పలికినప్పుడు
ఎక్కడో సీతాకోక చిలకలతో ఆటలాడుకుంటున్నా

అతను దోసెడు ప్రేమను నింపుకొని దరి చేరినప్పుడు
ఆకాశాన పాలపుంత దగ్గర మనసు పారేసుకున్నాను

అతని ఆకాశమై అల్లుకున్నప్పుడు
నేనెక్కడో వాగువంకలని పెనవేసుకున్నాను

అతను నాకోసం చిట్టడివయ్యాడు
అతని ఒడిలో పరుగులెత్తే జింక పిల్లనిపుడు....
 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!