వచ్చి పోరాదా!

నిన్ను చూడకనే మనసు పారేసుకున్నాను
నీ వైపు అడుగులు వడివడిగా వేయాలని ఉంది
నిన్ను అందుకోవాలన్న తపన
మనసు వీడి పోనన్నది

పగలు రాత్రి కలిసే చోట నీ ఆచూకీ వెతకనా
తీరాన్ని తాకే మొదటి కెరటంలో ఆనవాలు వెతకనా
మనుషుల నిశ్శబ్దంలో ఉన్నావో.    చిట్టిపాప అల్లరిలో ఉన్నావో..

ఎక్కడ ఉంటే  ఏమీ..
నా మనసు నీతోనే ఉంది కదా
ఒక్కసారి వచ్చి పోరాదు.
నా మనసు తిరిగి ఇచ్చేయడానికైనా


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!