కథ లోని మిణుగురు

ఎక్కడో ఇసుకలో పిచ్చుక గూడులు కట్టుకుంటూ ఒకసారి...
సముద్రపు ఒడ్డున గులకరాళ్లు ఏరుకుంటూ మరోసారి..
మిణుగురులతో ఆడుకుంటున్న నిన్ను పలకరించిన గుర్తు..

కాలంవొడిలో కరిగిపోతూ ఉంటే.. నా చేతివేళ్ళను
ముద్దాడుతూ నీవు.... కరిగిపోతున్న కలలో నీవు...
కనుచూపు మేర కనిపించిన వెలుతురులో నీవు...

ఇదేమిటి
నీ కథ లోని మిణుగురుని
నేనెప్పుడూ అయ్యాను...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!