నా మౌనానికి

కురిసే వానలో
మెరిసే మెరుపులో
నీ జ్ఞాపకాల వరవడి
నీ అలవిగాని తలపే
నా మౌనానికి
మాటలు నేర్పింది.....

అయినా ఎందుకో
నీ వైపు అడుగు వేయాలన్న ప్రతిసారి
దూరం పెరుగుతూనే ఉంది


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!