రేపటి నిన్ను సృష్టిస్తున్నా

ఎగిరే గాలిపటం తో
సానిత్యం ఏమిటని..
అడవిలోని పూలతో 
మాటలు ఏమిటని...

మంచు కొండల పై
పరుగు ఎందుకని...
సముద్ర గర్భాన  రాళ్లతో
ఆశలు ఎందుకని...

ఎందుకంటే...
ఏమి చెప్పాలి... ఎలా చెప్పాలి

నిన్నటి నువ్వు
అక్కడ
బంధింప పడ్డావని.....

రేపటి నిన్ను
కొత్త కొత్త రంగులతో 
సృష్టిస్తున్నానని.....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!