అనుకోని అతిథి

ఆనాటి చెలిమి నా ముంగిట నిలిపాడు
మరిచిన బాల్యన్ని వెతికి తెచ్చాడు

రంగుల కలలను దోసిట్లో నింపాడు....
దరిచేరని జ్ఞాపకాలను దండగ గుచ్చాడు
జీవితానికి మమకారం నేర్పాడు...

ఎవరని అడగకు....
అతనొక.....
ఆశపడని స్వప్నం
అనుకోని అతిథి


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!