నా చెలికాడు

అతనికి అడుగు దూరంలో కూర్చుని నా మనసులోని మాటని
అలలు అలలు గా అతనికి పంచుతూనే ఉంటాను
ఓ సారి ఇలలో...ఓ సారి కలలో....

అతని కోసం నేనెప్పుడూ ఒక అడుగు ముందుకు వేయలేదు
అయినా అలిగి కాసేపు దూరంగా వెళ్లిన.....
క్షణం తిరగకుండానే వచ్చినా పాదాలను చుట్టేస్తాడు....
చూసే వారందరూ అలలతో ఆటలాడుతున్నావా అంటారు....

కాదు నా చెలికాడితో సరాగాలు ఆడుతున్నా అంటే...
సముద్రుడు నా చెలికాడంటే .......
నమ్మేది ఎవరు .... అందుకే చిరువవ్వే సమాధానం


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!