మరపురాని జ్ఞాపకం

మరపురాని జ్ఞాపకం .....
ఎడారిలోని నీటి చెలమవోలె
ఎక్కడో దాగిఉంటుంది...

ఓ క్షణం తలచుకున్నంతనే.....
మనసుకు ఆహ్లాదం..మనిషిలో ఉల్లాసం
జీవించడానికి ఉత్తేజం నింపి వెళుతుంది..

అయినా ఎందుకో...మరి
మనిషికి వీటిపై చిన్నచూపు....

మరవలేని జ్ఞాపకం....
ఎంతకాలం గడిచినా నేనున్నానని...
ఓదార్చడానికి వచ్చా నంటూ ..
మనసుకు తగిలిన గాయానికి
కొత్తగా భాష్యం చెపుతూ..
మనసుకు బాధను...జీవితానికి నిస్సారం...
మనిషిలో నిస్తేజం నింపి...వెళుతుంది

అయినా సరే...........
మనిషికి మరువలేని జ్ఞాపకంపై మనసు పారేసుకుంటాడు..
మదిలోన కొండంత చోటిచ్చి మరచిపోనంటూ ఒట్టేసినట్టు
మరీ.. మరీ..మక్కువ పెంచుకుంటాడు


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!