ఉద్యోగస్థురాలు.....?

ఆమె వచ్చింది ...
అలసిపోయారా.. అన్నం తిని పడుకోకూడదు అంది
అపుడు సమయం ఎనిమిది
అతను వచ్చాడు....
అపుడే పడుకున్నావా....అన్నం వేడి చేయకూడదు అన్నాడు
అపుడు సమయం పదకొండు


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!