ప్రేమ తక్కెడ

కొసరి కొసరి తినిపించేది తల్లి
కసిరి అయినా తినిపించేవాడు తండ్రి
భావ వ్యక్తీకరణ వేరు కానీ...
మదిలోని ప్రేమ ఒక్కటే ఇరువురిలో...
తక్కెడలో పెట్టి తూచినా
ఆవగింజంత మొగ్గు చూపదు ఎటువైపు
అయినా ఎందుకో మరి......
పిల్లలు ఒకరివైపు మొగ్గు చూపుతారు


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!