అర్ధఆకలి చిరునవ్వు

వీధి బిచ్చగాడు ఒకడు

ఇల్లు ఇల్లు తిరిగి

అర్ధఆకలితో చెట్టు నీడ చేరి

పగటి కలలో మహారాజై..

చిరునవ్వులు చిందించే..

అదిచూసి...........

దారినపోయే పెద్దమనిషి

మొహమంతా చిట్లించే

తన సొమ్మేదో దోచినట్లు......


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!