వలసల బ్రతుకులు

పట్నమొచ్చినామ్ మేము పట్నమొచ్చినామ్ బ్రతుకు తెరువు కోసమని పట్నమొచ్చినామ్ /పట్న / సొంత ఊరు వదలి మేము - చుట్టాలనొదలి మేము /వయసొచ్చిన వారినొదలి వయసైన వారినొదలి /పట్న / కొరోనా భయంతోనే కఠినరాయి గుండెతోనే మారాజులు కొందరేమో మెడబెట్టి గెంటినారు /పట్న / దళారీల మాటలపై నమ్మకాలు వదలి మేము సొంతూళ్లకు బయలుదేరి నడిరోడ్డున పడ్డాము /పట్న / మనసున్న మారాజులు మమ్మల్ని చేరదీసి మనిషికంతా కూడుబెట్టి మనసుకంతా దగ్గరాయె /పట్న / బుద్ధి వచ్చెనన్న మాకు బుద్ధి వచ్చెను సొంత ఊరు విడిచి ఎక్కడకు వెళ్లరాదని /పట్న /


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!