నువ్వు-నేను....జీవితం

నింగి లోని చందమామ నీవు

నేలమీద వరిచేను నేను

మూసిన కనులలో రూపం నీవు
వెలిగే కన్నుల్లో జ్ఞాపకం నేను

లేనివాడి ఆకలి నీవు
తనలోని ఆశను నేను

అరుదైన సన్నివేశం నీవు
అనుకోని సంఘటన నేను

దేవుడిచ్చే వరం నీవు
దేవుడు కోరే ప్రతిఫలం నేను

 
 
 
 

 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!