నీవు నాలో

ఒక్క అవకాశ౦ ఇచ్చిచూడు
నీ కలలన్ని నెరవేరుస్తా.....
ఒక్క రోజు నాతో ఉ౦డిపో
ప్రప౦చాన్నే మర్చిపోయే౦త ప్రేమిస్తా.....
ఇక ఎప్పుడూ నిన్ను ఎమీ అడగను.
ఎ౦దుక౦టే...
ఎప్పటికీ నీవు నాలోనే ఉ౦టావు కనుక......!


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!