మౌనానికి ఆవలివైపు...

పెదవి దాటని మౌనం
మాటాడని మౌనం
తెలుపలేని భావాలెన్నో...
మౌనానికి ఆవలివైపు....

మమతలు నేర్చిన పాఠం
మదిలో మెదిలే బంధం
మాటల కందని భావాలెన్నో...
మౌనానికి ఆవలివైపు....

కన్నీటి వెనకున్న గతం
మదిలో దాచిన వ్యధ
మాటలు చెప్పని కథలెన్నో..
మౌనానికి ఆవలివైపు....

గతములోని జ్ఞాపకం
కలలోని ఆనందం
పలకలేని లేని భావాలెన్నో..
మౌనానికి ఆవలివైపు....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!