బద్ధకపు సముద్రానివై

నా నుండి
విడివడని సముద్రం అయిపోకూడదు
మరిన్ని అలలు
అరువు తెచ్చుకొని అల్లుకుపోకూడదు

నాతోనే
బద్ధకపు సముద్రానివై ఉండిపోకూడదు...

ఓయ్
మాటేమి అడగనులే
మౌనం చాలు....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!