నగరంలో తప్పిపోవాలని

మనుషులు నిండిన
దట్టమైన నగరంలో తప్పిపోవాలని ఉంది

ముళ్ల కంచెలు ఎన్నెన్నో ఉన్నా
విరజాజి సుగంధం మిగిలేవుంది

మౌనపు
సుడిగుండాలు ఎన్ని ఉంటేనేమిలే
మాటల వారధి తడి మిగిలేవుంది

దాచుకున్న వాళ్ళు..పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు
అలిగిన వాళ్ళు... ఆకట్టుకున్న వాళ్ళు
మనవాళ్ళందరూ ఉన్నది అక్కడే కదోయ్

అందుకే
ఎన్ని తడబాటులు ఎదురైనా సరే
చిందర వందర నగర సమూహములో
తప్పిపోవాలని ఉంది ... తప్పేమీ లేదు కదా


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!