వెన్నెల దుప్పటి కప్పుకుందాం - అరుణ శ్రీగంధా

మీరు నాకు చాలా ప్రత్యేకం అంటూ ఎంతో ప్రేమగా పంపిన రమాదేవి గారి "వెన్నెల దుప్పటి " అందుకున్నాను.  ఒక్కో కవిత, అరే. ..ఇది నేనే కదా, ఇవి నా మాటలే అనీ
ఇంకొన్ని, తనిలాగే చెప్పేవాడు అని
అలా తన చెయ్యి పట్టుకొని వెన్నెల్లో నడుస్తూ
మౌనంగా మాట్లాడేస్తూ
ఓ చిరునవ్వు పెదవులపై
మెరుస్తూ
కొన్నైతే....ఓ తియ్యని హాయి తో వెన్నెల దుప్పటి కప్పేస్తూ
మైమరచి కాసేపలా ఉండి పోతాం
ఏకబిగిన చదవలేం కానీ
చదువుతూ ఉంటే
లోలోపలి ప్రేమ నిద్ర లేస్తుంది, మీ వాళ్లెవరో కళ్ళ ముందుకి వస్తారు


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!