నాతో..తను ,,ఓ..ప్రయాణం

అపరిచిత దారుల వెంట అడుగులు వేస్తున్నా... తెలియని బాటకు వచ్చావేం... ఓ తుంటరి పిల్ల బాట అడిగింది...

తెలుసుకుందామని అని అన్నాను...ఒక్కక్షణంలో మాటమారుస్తూ కాదు కాదు.. తెలిసినవారిని కలవాలని ఈ బాట పట్టాను అన్నాను...

చిన్నబోయిన బాట... అయితే మనం ఎప్పటికీ అపరిచితులమేనా అంది నా వైపు  తన స్నేహహస్తం చాపుతూ... తన రూపు మదిలో నిలవక ముందే... తనను దాటుకుని.. వడివడిగా వచ్చేసాను... అయినా ఆనవాలుగా తన దిగులు నా వెంటే వచ్చింది.


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!