విజయగాథ

అతను అన్నాడు
నీవు లేకపోతే బ్రతకలేను అని

నింపాదిగానే అడిగాను
ప్రేమించే నేనా
ప్రేమించని నేనా
ఎవరితో ముడి పడ్డావని

అందులో ఏ అర్థం గుచ్చుకుందో
వెనుతిరిగి చూడకుండా వెళ్ళాడు

నిజాయితీగా చెబుతున్నానంటూ
కోటగోడవంటి కారణం
వెతికి పట్టుకున్నాడు

ఇదంతా నీకోసమే అంటూ
వల్లె వేస్తూనే ఉన్నాడు..

ఏదైతేనేం...అతగాడికి
మనసు తూకాలతో పనిలేదు
మాట పట్టింపు ఎక్కువ
అందని వైపు వెళ్ళాడు
ఆనందంగా బ్రతికే ఉన్నాడు

అంతకంటే కావాల్సిందేముంది
ఇదొక విభిన్న విజయగాథ
ఎప్పుడో ఒకప్పుడు
ఎదురుపడే సహజ కథ


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!