తొమ్మిది రంగుల వర్ణచిత్రం.

నేనో రంగు అతనో రంగు
మొత్తంగా తొమ్మిది
రంగుల వర్ణ చిత్రం...

అతని ఎదురుగా ఉన్నంతసేపు
పచ్చని జ్ఞాపకాల గిజిగాడు
గూడు అల్లుతూనే ఉంటుంది

అతనితో స్నేహమో..
మోహమో తెలియదు కానీ

అతని దరి చేరి
సున్నితత్వపు
చలిమంట వేసుకోవడం...

ఓహ్..
కాంతి లేని నక్షత్రాలు
మెల్లిగా నా చెంత చేరినట్టు..
చందమామ కథలోని
పగడాల దీవిలో ఉన్నట్టు..
నీలాకాశం రంగులద్దినట్లు
ఊహల ఉయ్యాల లెన్నో....

అయినా ఎందుకో మరి....
దిగులో.. మైమరుపో తెలియలేదు కానీ
కొన్ని వెర్రి నవ్వులు.. దాగలేని కన్నీళ్ళు కొన్ని
తెలివిడిలేని మనసు చుట్టూ పరచు ఉంటాయి..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!