ఎర్రబడిన జ్ఞాపకం

మనసు కెందుకో మెలకువ వచ్చింది
చీకటిలో తారట్లాడుతూ ఓ జ్ఞాపకం
అసహనంగా తిరుగుతోంది
అలికిడి చేయడం ఇష్టం లేక
నిదురించే కనుల ముందు 
కావలి కాస్తుంది...

ఏమైనా కానీ .. 
నిదురలేక ఎర్రబడిన జ్ఞాపకానికి
పంతం ఎక్కువే.. నాపై మక్కువ ఎక్కువే
కలగా  మనసు వాకిట నిలవాలని
పెంకితనం అరువు తెచ్చుకుంది
అచ్చంగా నీలాగా....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!