జాబితా

మనసా వాచా ప్రమాణపూర్వకంగా
అతనో జాబితా రాస్తున్నాడు

అణకువ,ఆనందం, శాంతం .....
స్నేహం అనే జాబితాలో

ద్వేషం,అసహ్యం,దుఃఖం.....
శత్రుత్వం అనే జాబితాలో

కానీ
ప్రేమ..ఇష్టం ...
రెండు జాబితాల్లో చేర్చబడింది

అందుకే... కాబోలు
అర్ధాంతరంగా..
అర్థం కాకుండా
పోతుంది


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!