దాగుడు మూతలు - ఓ లేఖ

దూరతీరాన నీ ఉన్నావన్న ఆనవాలు దొరకగానే... నీకోసం కాంతి కిరణంలా వేగంగా చేరుకోవాలన్న తలపు.. అయినా నాకు తెలుసు నేను వచ్చిన చోటులో నీవు ఉండవని... నీకు దాగుడుమూతల ఆటపై ఎంత మక్కువో..

చీకటిలో ఆనవాలు ఒడిసిపట్టే నాకు వెలుతురులో ఎందుకో ఈ తడబాటు.. నీవు నేను వేరువేరు ప్రపంచంలో ఉన్నామేమో... అయినా ఎక్కడో ఒక చోట ఓ రహదారి ఉండే ఉంటుంది... బహుశా నా కంటికి అందనంత దూరంలో... మది వెళ్లలేని దారిలో..

అయినా ఎన్ని సార్లు అనుకుంటానో.. నీకోసం అక్కడ ఇక్కడ వెతుకుతాను.. నీవు కనిపిస్తే వెతుకుతున్న విషయమే మర్చిపోతాను అంటూ .. అందుకే కాబోలు నీకు దాగుడు మూతలు ఆటపై అంత మంకు పట్టు..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!