బొమ్మ .. బొరుసు నీవే

అందమైన జీవితానికి
బొమ్మ నీవే .. బొరుసు నీవే

నాటి నీవు .. గడచిన  జ్ఞాపకం
నేటి నీవు ..  రేపటి జ్ఞాపకం

నా ఆలోచనల పదునుకి
నీ జ్ఞాపకాలే ఆలంబన...

జీవిత గమనంలో నీ ఉనికి
నా మనో ధైర్యానికి ఆనవాలు....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!