మదిలో మెదిలి..ఊహల్లో మెరిసి

మదిలో మెదిలి..ఊహల్లో మెరిసి
నీ భావాల్లో కదిలి .. ఆలోచనల్లో
నర్తిస్తున్నాను అని చెపితే....

అప్పుడు తెలిసింది .....

కంటినిండా నిద్ర పోయినా
నాలో అలజడెందుకో...
అంతులేని అలసట ఎందుకో ..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!