చేదు జ్ఞాపకం

గులకరాళ్ళ తో ఆడుతుంటే
ఆటలోని రాయి నుదురుని తాకినట్టు..
గులాబీలను అక్కున చేర్చుకుంటే
దాగిన ముల్లేదో గుచ్చినట్టు ..

ఆదమరచి నిన్ను ఓ చేదు జ్ఞాపకం చెర్నకోలుతో కొడితే ...
కంటిలో నీరు నీ పెదవిని చేరి ఉప్పగా తగిలితే..

అప్పుడు మొదలవుతోంది పందెం..
చేదు జ్ఞాపకానికి .. చెదరని నవ్వుకి
నిలకడలేని జ్ఞాపకానికి .. నిండైన జీవితానికి


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!