అతను.......

కాడి మోయలేని ఎద్దులు

తడి ఎరగని భూములు

అయినా అలుపెరగని ఆశలు ...

మదినిండా.......

కుటుంబానికి ఆయువుపట్టు అతను...

బాధ్యతే అతని ఆయుధం

జీవితానికి అర్థమే అతను..

అతను కాదా... వ్యక్తిత్వ వికాస పాఠం...

 
 
 

 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!