నీలోఫర్ టీ

నిశ్శబ్దంగా నింపాదిగా  నా చెంత చేరింది
సువాసనలు వెదజల్లుతూ "నీలోఫర్ టీ '
ఎంత బాగుందో
ఇక కట్టుబడిపోయాననుకున్నా ...

అదేమిటో
రెండు క్షణాలు దాటకుండానే
వదలని మత్తుల
మరువని కలలా
బ్లాక్ కాఫీ రుచి గుర్తొచ్చింది

ఓయ్
బ్లాక్ కాఫీ
నీలా వదలని నీడనేనోయ్

నీ మొండి పట్టు
దాని సొంతం ఎప్పుడయ్యిందో మరి


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!