జీవితం.............

శిథిలమైన కోట ,మనసు విరిగిన మనిషి

జీవితం అంటే ఇదేనంటూ
గడిచిపోయిన గతం......
మరిచిపోయిన జ్ఞాపకం పంచుతారు..

కానీ..
గాయపడ్డ రైతు
శ్రమే జీవితం అంటూ
కొత్త కథ...పచ్చని జ్ఞాపకం 
జీవితానికి జతచేద్దామని...
కలలు చేరని నిదురకు 
జోలపాడుతున్నాడు.....

 
 
 
 

 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!